Cung cấp hệ thống điều hòa trung tâm
MITSUBISHI ELECTRIC
(Dàn nóng: 1x10HP; 2x20HP; 1x26HP;
1x28HP; 1x44HP; 1x54HP
Dàn lạnh: 67xPLFY;
Thông gió phục hồi năng lượng: 43xLGH)