Cung cấp hệ thống điều hòa cục bộ
cassette 4 hướng thổi và điều hòa
cục bộ tủ đứng MITSUBISHI ELECTRIC
(Dàn nóng/ Dàn lạnh: PL/PU-2 x 2;
PL-4/PU-4 x 12; PL/PU-5 x 3; PS/PU-4 x 3)