Năm 2019-2020

Cung cấp bơm nhiệt nước nóng Mitsubishi Electric CAHV-P500YB-HBP x 3

Cung cấp điều hòa trung tâm Mitsubishi Electric

Giai đoạn 1 (cải tạo)

Dàn nóng PUHY-P700YSHA x 1; PUHY-P750YSHA x 3

Dàn lạnh PLFY-P80VEM x 9; PLFY-P20VFM x 6; PLFY-P32VFM x 17; PLFY-P40VFM x 13; PLFY-P50VFM x 6; PLFY-P63VFM x 15

Giai đoạn 2 (xây mới)

Dàn nóng PUHY-P650YSHA x 1; PUHY-P700YSHA x 1 PUHY-P900YSHA x 2; PUHY-P1000YSHA x 1

PUHY-P1050YSHA x 1; PUHY-P1100YSHA x 1

Dàn lạnh PLFY-P80VEM x 17; PLFY-P100VEM x 11 PLFY-P20VFM x 27; PLFY-P25VFM x 47

PLFY-P32VFM x 15; PLFY-P40VFM x 25

PLFY-P50VFM x 4; PLFY-P63VFM x 9

Điều khiển dây: PAR-21MAA x 173

Điều khiển trung tâm: AE-200E x 1; EW-50E x 2