Năm 2018

Cung cấp hệ thống điều hòa không khí MITSUBISHI ELECTRIC

Nhà A

(Dàn nóng: 1x18HP; 2x20HP; 4X22HP; 3X24HP; 1X40HP

Dàn lạnh: 83Xpefy)

Nhà B

(Dàn nóng: 1X10HP; 2X18HP; 2X20HP; 1X24HP; 1X32HP

Dàn lạnh: 40xPEFY)