Cung văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh – nhà A

Năm 2018: cung cấp hệ thống quạt thông gió Twin city fan – TCF

Cung văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh – nhà B

Năm 2018: Cung cấp hệ thống quạt thông gió Twin city fan – TCF

Trung tâm điều độ điện A0 – A1 EVN

Năm 2018: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió