Năm 2019

Cung cấp hệ thống máy điều hòa không khí MITSUBISHI ELECTRIC

Nhà Làm Việc

(Dàn nóng: 26HPX8; 30HPX5; 32HPX2; 34HPX4; 36HPX7; 40HPX3; 42HPX1

Dàn lạnh: 276XPLFY)

Nhà Hội Nghị

(Dàn nóng: 38HPX1; 44HPX2; 56HPX5, Dàn lạnh: PEFYX80 AHU Kit: 21)

Nhà Khách

MSZ-HL35X23; MSZ-HL50X2