Năm 2016

Nhà Chỉ Huy Quân Sự Huyện Mỹ Đức Cung cấp hệ thống điều hòa cục bộ  MITSUBISHI ELECTRIC